جوش و جوشکاری (بخش اول)

شرح مختصر جوشکاری اتصال میان دو قطعه فلز از گذشته ‎ ها دور نیز مورد نیاز بوده است. بیشتر ابزاری که بشر برای جنگاوری، شکار و یا زندگی معمولی استفاده ‎ می‏کرده، نیازمند پیوند بین دو قطعه بوده است. از این رو پیوند دو قطعه فلز که از طریق جوشکاری حاصل ‎ ... ادامه مطلب